wz

Vysvětlivky

 1. Absorpce - pohlcení fotonu a přijmutí jeho energie využité k přesunu na vyšší energetickou hladinu
 2. Excitace - děj, při kterém elektron přijímá energii, kterou využije pro přechod na vyšší energetickou hladinu
 3. Frekvence - označuje se písmenek f. Je to počet kmitů za jednu sekundu.
 4. Index lomu - značí se písmenem n. Udává kolikrát je světlo v daném prostředí pomalější než ve vakuu. n=c/v
 5. Interference světla - skládání světla, při kterém dochází potkají-li se 2 fotony. Světlo se nejlíp zesílit pouze je li:
  1. stejný směr
  2. stejná vlnová délka
  3. posunutí se rovná k×λ, k€Z
 6. Pokud se posunutí bude rovnat 1/2 λ, světlo se vyruší.
 7. Koherentní světlo - světlo tvořené jednou vlnovou délkou a stejnou fází tzn. vlnění jdou současně vedle sebe a téměř vůbec se nerozbíhají.
 8. Lom světla - nastává při průchody mezi dvěmi propustnými prostředími které mají různý index lomu. Světlo se může lámat ke kolmici ( n1 < n2 ), nebo od kolmice ( n1 > n2 ).
 9. Monochromatické světlo - světlo, které tvoří pouze jedna brava, tedy záření o stejné vlnové délce. Takové záření dokáže vytvořit pouze laser. Obyčejné světlo je tvořeno všemi barvami a pro lidské oko se jeví jako bílé protože má integrální schopnost.
 10. Odraz světla - nastává při dopadu na rozhraní dvou opticky různých prostředí. Úhel odrazu se vždy rovná úhlu dopadu.
 11. Ohyb světla - nastává při průchodu světla kolem malých překážek, jako jsou molekuly. Světlo se už nešíří v původním směru ale vychyluje se.
 12. Paprsek - udává směr šíření světla. Tento pojem je jeden ze základních pojmů geometrické optiky zabývající se přímočarým šířením světla.
 13. Spontánní emise - vybuzení elektronu na vyšší energetickou hladinu a následný neuspořádaný přeskok zpět na nižší energetickou hladinu
 14. Stimulovaná emise - vybuzení elektronu na vyšší energetickou hladinu, sestup na metastabilní a následný uspořádaný přeskok zpět na nižší energetickou hladinu
 15. Vlnová délka - označuje se velkým řeským písmenem λ. Je definována jako vzdálenost, kterou urazí vlnění za dobu jednoho kmitu. Pro vztah mezi vlnovou délkou [λ], frekvencí [f] a rychlostí světla [c] platí: λ=c/f
 16. Vybuzený stav - stav, ve kterém má elektron energii na úrovni vyšší energetické hladiny
 17. Jednotky
  - 1ms | jedna milisekunda | 10-3s | 0,001s
  - 1µs | jedna mikrosekunda | 10-6s | 0,000 001s
  - 1ns | jedna nanosekunda | 10-9s | 0,000 000 001s
  - 1ps | jedna pikosekunda | 10-12s | 0,000 000 000 001s
Laser

Novinky

Články

Úvod

Historie

Součásti

Princip

Typy

Přehled

Využití

Bezpečnost

Foto

Videa

Spektrum

Ostatní

O Webu


Laser - info
Laser a vše o něm | Webmaster: Lukáš Kachtík | kopírování textů je ZAKÁZÁNO! | Created in Notepad++
Většina textů použita z mé vlastní seminární práce